Your Position: Home > Liu Lab

Postdoc Fellows:

 

Tian Ma 马田

tianma@whu.edu.cn

Zhangqian Wang 王璋倩

wzqsnu@whu.edu.cn

 

 Guangkai Bian 卞光凯


Ben Hu 胡奔

 benhu917@gmail.com

PhD students:

 


Xiang Sun 孙翔
alexsun@whu.edu.cn

 Rong Chen 陈蓉 

2018103060014@whu.edu.cn

Yujie Yuan 苑玉杰

Bin Shi 石彬

shibinjf@whu.edu.cn


 

 Ran Liu  刘然


Master Students:

 

Shu Cheng 程术

 

YingYing Chang 常莹莹

Mingyue Shu 舒明月

 

 Jia Chen 陈佳 


Yunkun Ding 丁运坤  


Xin Tao 陶心

 


Ying Wang 王莹
 458386090@qq.com 


Yao Xia 夏瑶

yyao0825@163.com


Bingqing Xia 夏冰清

18874804166@163.com

 Guoqing Zhai 翟国庆 

zgq392053216@outlook.com

 

Fang Fang 方芳
921976237@qq.com

 

Xin Mu 慕昕
xinm19961209@whu.edu.cn


GaiGai Shen 申改改
490983824@qq.com


Yan Pan 闫盼
panyan0428@whu.edu.cn 

 

Yanglei Huang 黄阳磊

 

 Research Secretary:

 

 

Ting Yu 余婷

fs-6215550@yeah.net

 

 

 

 

 

Alumni 

 2015

 Ph.D student

 Xiaowei Li                          Charlmers University of Technology, Prof. Jens Nielsen's group, Postdoc Fellow

 2014

 Ph.D student

 Fayin Zhu                         Pennsylvania State University Postdoc Fellow

 Master student:

 Lei Lu                               UW Madison 2014 PhD

 Yuanjie Zhou                    HKUST

 Mengzhu Hu                     Legend Bio

 2013

 Master student

 Kaiyue Wu                       WHBIO Public Platform 

 Zou Wang                        WHBIO Public Platform        

 Xiaofang Zhong                UW Madison 2014 PhD

 2012

 Master student:

 Ran Liu                           J1 Biotech Research Manager 

 Aisi Fu                             WHBIO Public Platform